Helaas zijn we met The Good Stuff Bakery
moeten stoppen. Je kunt geen bestellingen meer plaatsen !!

ALGEMENE VOORWAARDEN THE GOOD STUFF BAKERY B.V.,

gevestigd in de gemeente Heerlen en kantoorhoudende te 6416 BX Heerlen, Bospad 22, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64165442, hierna te noemen: “The Good Stuff Bakery”.

Artikel 1 - Definities
In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met The Good Stuff Bakery
Diensten: door of namens The Good Stuff Bakery (al dan niet in regie) uitgevoerde opdrachten, Werkzaamheden en/of verstrekte adviezen.
Duurovereenkomst: Overeenkomst waarin Partijen zich verbinden om op achtereenvolgende tijdstippen voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties te verrichten.
Gebrek(en): afwijking(en) aan een Goed die reeds voor levering aanwezig waren en waardoor de Goederen niet (meer) aan de Overeenkomst beantwoordt, zoals defecten en mankementen, welke het gevolg zijn van fabricage- en/of materiaalfouten of het ontbreken van de (overeengekomen) specifieke, essentiële vereisten en/of kenmerken. Onder Gebreken wordt uitdrukkelijk niet verstaan: defecten en mankementen die na levering zijn ontstaan.
Goed of Goederen: ieder stoffelijk object welke onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst.
Offerte: het doen van een (Schriftelijke) aanbieding.
Opdrachtbevestiging: Schriftelijke bevestiging van de Offerte door The Good Stuff Bakery.
Opdrachtgever: onder Opdrachtgever wordt verstaan iedere partij die (mede) de Opdracht geeft/geven tot dienstverlening, advisering of het uitbrengen van een Offerte.
Overeenkomst of Opdracht: onder Overeenkomst of Opdracht wordt verstaan de verbintenis welke The Good Stuff Bakery met haar Opdrachtgever(s) aangaat.
Partijen: The Good Stuff Bakery en Opdrachtgever(s) waartussen een (Duur)Overeenkomst tot stand is gekomen.
Schriftelijk: met Schriftelijk wordt ook per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie bedoeld, die met het oog op de stand ter techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk gesteld kunnen worden.
Werkzaamheden: alle Werkzaamheden waartoe Opdracht is gegeven, of die door The Good Stuff Bakery uit anderen hoofden, direct verband houdend, met de Overeenkomst of Offerte worden verricht.
Zakelijke klant: Iedere natuurlijk – en/of rechtspersoon, die staat ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel of enig ander handelsregister en die handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf een overeenkomst met The Good Stuff Bakery aangaat dan wel aan wie aan The Good Stuff Bakery een aanbieding doet.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere en alle onderhandeling, aanbieding, Offerte, Opdrachtbevestiging, Overeenkomst, Diensten, Werkzaamheden of overige rechtsbetrekking waarop The Good Stuff Bakery deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voorzover van deze voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk is afgeweken.
2.2. Het door Opdrachtgever zonder commentaar aanvaarden en behouden van een aanbieding, Offerte, Opdrachtbevestiging of Overeenkomst waarin naar deze Algemene Voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van deze Algemene Voorwaarden in volledigheid.
2.3. Alle Opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door The Good Stuff Bakery. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de partners, bestuurders, aandeelhouders alsmede degenen die voor The Good Stuff Bakery werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk.
2.4. Eventuele Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door The Good Stuff Bakery uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5. Slechts indien dat Schriftelijk bij de Overeenkomst wordt overeengekomen kan, zonder dat de overige voorwaarden worden aangetast of anderszins buiten werking gesteld, uitsluitend terzake van een individueel bepaalde Opdracht, van één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op verzoek van Opdrachtgever worden afgeweken.
2.6. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijft de Overeenkomst voor het overige in stand. Het betreffende beding zal in overleg tussen The Good Stuff Bakery en Opdrachtgever onverwijld vervangen worden door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benaderd.
2.7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerder bepalingen van de Algemene Voorwaarden of situaties welke niet in deze Algemene Voorwaarden voorzien zijn, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
2.8. Indien The Good Stuff Bakery niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat The Good Stuff Bakery in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
2.9. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en het bepaalde in de Opdrachtbevestiging c.q. de (Duur)Overeenkomst, prevaleert het bepaalde in de Opdrachtbevestiging c.q. de (Duur)Overeenkomst.
2.10. The Good Stuff Bakery heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Deze wijzigingen gelden ook voor de Overeenkomsten die lopen ten tijde van de wijzigingen. Wijzigingen worden per e-mail bekend gemaakt aan Opdrachtgever en treden in werking 30 (dertig) dagen na de bekendmaking.

Artikel 3 - Offerte
3.1. Alle aanbiedingen van The Good Stuff Bakery, waaronder Offerten, geschieden vrijblijvend.
3.2. Acceptaties van aanbiedingen of Opdrachten in welke vorm dan ook (schriftelijk, fax, mail, mondeling of anders) door Opdrachtgever zijn onherroepelijk voor Opdrachtgever.
3.3. The Good Stuff Bakery heeft het recht een Opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.
3.4. Indien Opdrachtgever een aanbieding aanvaardt, behoudt The Good Stuff Bakery het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na aanvaarding te herroepen.
3.5. Onjuistheden in de orderbevestiging van The Good Stuff Bakery dienen binnen drie (3) dagen na datum van bevestiging schriftelijk aan The Good Stuff Bakery te worden bericht, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de Overeenkomst juist en volledig weer te geven en Opdrachtgever daaraan gebonden is.
3.6. Voor de aanvaarding van de aanbieding, voor mondelinge toezeggingen, voor de wijzigingen van en de aanvullingen op bestaande Overeenkomsten en voor de inhoud van alle bij de aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens geldt, dat The Good Stuff Bakery hieraan gebonden geacht mag worden pas nadat en voorzover de betreffende stukken Schriftelijk door The Good Stuff Bakery zijn bevestigd, dan wel dat The Good Stuff Bakery met de uitvoering heeft aangevangen.
3.7. De prijsberekening en voorwaarden van de aanbieding hebben een geldigheidsduur van veertien (14) dagen na de aanbiedingsdatum.
3.8. Elke door The Good Stuff Bakery opgegeven nieuwe prijsberekening en voorwaarden van de aanbieding treden in plaats van de voorgaande.
3.9. Een samengestelde prijsberekening verplicht The Good Stuff Bakery niet tot nakoming van een deel van het in de aanbieding vermeldde tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.10. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij The Good Stuff Bakery bekende informatie ten tijde van de aanbieding en op eventuele gegevens verstrekt door Opdrachtgever bij de aanvraag.
3.11. Indien diegene die de Offerte, Opdrachtbevestiging of Overeenkomst ondertekent namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover The Good Stuff Bakery verantwoordelijk en aansprakelijk als ware hij zelf Opdrachtgever.

Artikel 4 - Overeenkomst
4.1. De Overeenkomst tussen The Good Stuff Bakery en Opdrachtgever is voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4.2. Is voor de uitvoering van bepaalde Werkzaamheden of voor de levering van bepaalde diensten of Goederen een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever The Good Stuff Bakery Schriftelijk in gebreke te stellen. The Good Stuff Bakery dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de oorspronkelijke levertermijn. Overschrijding van de levertermijn geeft geen recht op schadevergoeding.
4.3. De levertermijn neemt aanvang nadat The Good Stuff Bakery de door Opdrachtgever ondertekende Offerte, Opdrachtbevestiging of Overeenkomst evenals de eventueel verlangde aanbetaling of vooruitbetaling heeft ontvangen.
4.4. Specificatie van de te leveren Werkzaamheden en Goederen worden te goede trouw gegeven.
4.5. The Good Stuff Bakery is gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst op te schorten wanneer Opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de Overeenkomst en de bij de Overeenkomst behorende bepalingen en Algemene Voorwaarden. Opschorting zoals hiervoor bedoeld geeft nimmer recht tot schadevergoeding.
4.6. Geringe afwijkingen van de Overeenkomst door The Good Stuff Bakery zijn toelaatbaar, indien en voorzover Opdrachtgever vóór de totstandkoming van de Overeenkomst geen op schrift gestelde opgave heeft gedaan van voor haar essentiële vereisten en voorzover de door The Good Stuff Bakery te leveren prestatie door de afwijkingen niet wezenlijk anders wordt.
4.7. Slechts indien Opdrachtgever aantoont dat zodanig afgeweken wordt van de Overeenkomst en/of de door The Good Stuff Bakery verstrekte gegevens, dat Opdrachtgever in redelijkheid niet meer tot nakoming verplicht kan worden, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te ontbinden. The Good Stuff Bakery is echter in geen geval tot enige schadevergoeding gehouden.
4.8. Als Opdrachtgever de Overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van The Good Stuff Bakery en The Good Stuff Bakery hiermee instemt, wordt de Overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. The Good Stuff Bakery heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade, zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 5 - Informatie en conformiteit
5.1. Alle door The Good Stuff Bakery verstrekte gegevens dienen slechts als voorbeeld, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden. Vermeldingen van afmetingen, kleuren, kwaliteit, prestaties en andere eigenschappen worden met zorg gedaan, maar The Good Stuff Bakery kan er niet voor instaan dat zich geen afwijkingen zullen voordoen. Deze vermeldingen gelden daarom bij benadering en zijn niet bindend. Afwijkingen hiervan gelden aldus niet als tekortkomingen.
5.2. Opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat de door hem bestelde Goederen en de eventueel daarbij behorende verpakking en andere informatie voldoen aan de in het land van bestemming daaraan van overheidswege gestelde voorschriften. Het gebruik van de Goederen en de conformiteit met de bepalingen van overheidswege is voor risico van Opdrachtgever.

Artikel 6 - Prijs
6.1. De door The Good Stuff Bakery afgegeven prijs voor de door haar te verrichten Werkzaamheden geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
6.2. The Good Stuff Bakery is gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen.
6.3. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfkosten, transportkosten, porti, reisuren, verpakking, omzetbelasting (btw) en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij anders is overeengekomen. Indien geen vaste vergoeding is overeengekomen, wordt de vergoeding vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
6.4. Indien The Good Stuff Bakery geen of te weinig btw in rekening heeft gebracht, terwijl zij daartoe wel verplicht blijkt te zijn, is The Good Stuff Bakery gerechtigd de btw alsnog bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtgever zal de verschuldigde btw per ommegaande, na ontvangst van een (gecorrigeerde) factuur, aan The Good Stuff Bakery voldoen en vrijwaart The Good Stuff Bakery bovendien voor iedere schade (waaronder opgelegde boetes) welke The Good Stuff Bakery hierdoor lijdt.
6.5. Indien tussen Partijen geen prijs of alleen een schatting van de prijs is overeengekomen, of als de prijs volgens deze Algemene Voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt afgerekend op basis van de nacalculatie van The Good Stuff Bakery met een redelijke winstopslag.
6.6. De prijs die The Good Stuff Bakery voor de door haar te verrichten Werkzaamheden heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties. The Good Stuff Bakery is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien er na het sluiten van de Overeenkomst sprake is van onvoorziene extra Werkzaamheden, stijging van de kosten in verband met de uitvoering van de Overeenkomst of als gevolg van (gewijzigde) wet- of regelgeving.
6.7. Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een Overeenkomst valutawijzigingen plaatsvinden waardoor overeengekomen prijzen hoger uitvallen, is The Good Stuff Bakery gerechtigd die verhoging aan Opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 7 - Wijzigingen, meerwerk en prijs- en tariefsaanpassingen
7.1. The Good Stuff Bakery zal een tijdig verzoek van Opdrachtgever om met wijzigingen, aanvullingen en correcties van de Overeenkomst in te stemmen steeds welwillend overwegen. The Good Stuff Bakery is tot instemming echter op geen enkele wijze verplicht en kan van Opdrachtgever verlangen dat hiervoor een afzonderlijke Schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
7.2. Wanneer The Good Stuff Bakery instemt met wijzigingen, aanvullingen en correcties, van de Overeenkomst, kan dit invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of op het overeengekomen tijdstip van (op)levering. Minderwerk kan weliswaar tot een vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch The Good Stuff Bakery behoudt zich het recht voor om Opdrachtgever de door The Good Stuff Bakery gemaakte kosten en de gederfde winst in rekening te brengen.
7.3. Indien voor het uitvoeren van de Overeenkomst extra Werkzaamheden nodig zijn die ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst niet voorzienbaar waren of wanneer deze extra Werkzaamheden het gevolg zijn van gedragingen en/of een verzwijging dan wel onjuiste of onduidelijke opgave van Opdrachtgever, worden deze extra Werkzaamheden volgens de gebruikelijke tarieven van The Good Stuff Bakery doorberekend. Onder de extra Werkzaamheden als bedoeld in dit Artikel vallen uitdrukkelijk doch niet uitsluitend wachttijd, extra reistijd en andere aan Opdrachtgever te wijten vertragingen.
7.4. Indien in de Overeenkomst een vaste prijs is overeengekomen en Partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra Werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal The Good Stuff Bakery Opdrachtgever tevoren informeren over de financiële consequenties van die extra Werkzaamheden of prestaties.
7.5. Indien Opdrachtgever eventuele meerkosten ten gevolge van de extra Werkzaamheden of prestaties niet wil betalen, worden de gewenste extra Werkzaamheden of prestaties niet uitgevoerd. Opdrachtgever is en blijft echter gebonden aan de oorspronkelijke Overeenkomst.
7.6. Jaarlijks, per 1 januari, kunnen door The Good Stuff Bakery prijzen en tarieven van de overeengekomen Werkzaamheden worden aangepast.

Artikel 8 - Uitvoering Werkzaamheden
8.1. Tenzij resultaten uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, zal The Good Stuff Bakery de dienstverlening en Werkzaamheden naar beste weten en kunnen, en in overeenstemming met de eisen van goede professionele praktijk uitvoeren, hetgeen uitsluitend een verplichting tot het leveren van een zo goed mogelijke inspanning inhoudt.
8.2. Opdrachtgever is gehouden volledige medewerking te verlenen en The Good Stuff Bakery al datgene dat zij noodzakelijk en/of nuttig acht ter beschikking te stellen om de opgedragen Werkzaamheden en leveringen goed te kunnen verrichten.
8.3. Opdrachtgever staat ervoor in dat de door hem aangereikte informatie juist, betrouwbaar en volledig is, zonder dat The Good Stuff Bakery tot zelfstandige controle daarvan gehouden is, alsmede dat zij gemachtigd is de informatie aan The Good Stuff Bakery te verstrekken. Opdrachtgever vrijwaart The Good Stuff Bakery tegen eventuele aanspraken van derden ter zake.
8.4. Voor de uitvoering van al haar taken, welke voortkomen uit de Overeenkomst, heeft The Good Stuff Bakery het recht om derden in te schakelen, waarbij Opdrachtgever naast de Algemene Voorwaarden van The Good Stuff Bakery ook gebonden is aan de Voorwaarden van de betreffende derden.
8.5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder Schriftelijke toestemming van The Good Stuff Bakery de rechten en verplichtingen die samenhangen met of voortvloeien uit de aan The Good Stuff Bakery gegeven Opdracht over te dragen aan derden.
8.6. Opdrachtgever vrijwaart The Good Stuff Bakery tegen alle aanspraken van derden die samenhangen met of voortvloeien uit de aan The Good Stuff Bakery gegeven Opdracht.
8.7. Brengt een derde, door doen of nalaten, aan Opdrachtgever, klant van Opdrachtgever, werknemer van Opdrachtgever, overige personen welke in verband staan met de uitvoering van de Opdracht, schade toe, dan is de derde zelf tegenover Opdrachtgever, klant, werknemer of overige persoon aansprakelijk.
8.8. The Good Stuff Bakery behoudt zich het recht voor om, zonder dat daarvoor ingebrekestelling of mededeling nodig is, het uitvoeren van de Opdracht tijdelijk op te schorten of definitief te stoppen wanneer daarvoor redelijke termen aanwezig zijn.

Artikel 9 - Levering
9.1. Opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van krachtens de Overeenkomst door The Good Stuff Bakery te leveren Goederen. Opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren Goederen niet na eerste verzoek van The Good Stuff Bakery bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren Goederen in ontvangst te nemen.
9.2. Opdrachtgever dient ervoor te zorg te dragen dat een daartoe bevoegd persoon op het overeengekomen moment van levering aanwezig is voor in ontvangstneming van de Goederen. Indien bij levering niemand aanwezig is, heeft The Good Stuff Bakery het recht, maar niet de verplichting om de Goederen mee terug te nemen. Opdrachtgever zal alsdan toch de transportkosten verschuldigd zijn.
9.3. The Good Stuff Bakery heeft het recht van degene die de Goederen komt afhalen, dan wel in ontvangst neemt, te verlangen dat hij zich legitimeert en verstrekking van de Goederen te weigeren indien The Good Stuff Bakery niet ter plaatse kan vaststellen dat het een bevoegde vertegenwoordiger van Opdrachtgever betreft.
9.4. Indien vervoer van de af te leveren Goederen is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van Opdrachtgever, Opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer.
9.5. Opdrachtgever dient de geleverde Goederen meteen na ontvangst nauwkeurig te controleren. Een eventuele reclame met betrekking tot de Goederen alsook (transport)schade dient bij aflevering op de afleverbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de afleverbon dwingend bewijs tegen Opdrachtgever oplevert van het feit dat de juiste hoeveelheid en conforme Goederen zijn ontvangen en dat deze Goederen vrij van (transport)schade zijn ontvangen.
9.6. Indien de in lid 2 of lid 3 bedoelde situatie zich voordoet, komt de omstandigheid dat Opdrachtgever de Goederen niet heeft kunnen inspecteren geheel voor rekening en risico voor Opdrachtgever, en worden de Goederen geacht te zijn afgeleverd en aanvaard in de staat die Opdrachtgever mag verwachten van een goed onderhouden Goed van de soort waarop de Overeenkomst betrekking heeft.

Artikel 10 - Annulering Opdracht
10.1. Opdrachtgever is gerechtigd tot 3 dagen vóór de overeengekomen afnamedatum een overeengekomen Opdracht (gedeeltelijk) te annuleren tegen betaling van een annuleringsvergoeding ten hoogte van:
a. 15% van het netto orderbedrag wanneer de annulering plaatsvindt tot de 15e dag voor het tijdstip waarop de prestatie zou worden geleverd;
b. 40% van het netto orderbedrag wanneer de annulering plaatsvindt tussen de 15e dag en de 5e dag voor voornoemd tijdstip;
c. 75% van het netto orderbedrag wanneer de annulering plaatsvindt tussen de 5e en de 3e dag voor voornoemd tijdstip.
10.2. Na het verstrijken van de in het vorige lid genoemde termijn is annulering niet meer mogelijk en is Opdrachtgever derhalve de volledig overeengekomen prijs (tot de einddatum) verschuldigd.
10.3. Annulering door Opdrachtgever dient Schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. De annulering wordt slechts van toepassing, wanneer deze getekend is door Opdrachtgever en in bezit is van The Good Stuff Bakery.
10.4. Opdrachtgever is gehouden zonder nadere ingebrekestelling de wettelijke rente over de in lid 1 genoemde vergoedingen aan The Good Stuff Bakery te voldoen.

Artikel 11 - Tussentijdse beëindiging Duurovereenkomst
11.1. Een Duurovereenkomst gesloten voor een bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.
11.2. Een Duurovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten met Zakelijke Klanten wordt na afloop van de periode vermeld in het contract, steeds automatisch verlengd voor eenzelfde periode, maar tenminste met 12 (twaalf) maanden, behoudens opzegging per aangetekend schrijven tegen het eind van de (verlengde) contractduur en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 (een) maand.
11.3. Een Duurovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten met Consumenten wordt na afloop van de periode vermeld in het contract maandelijks opzegbaar middels een aangetekend schrijven.
11.4. Een Duurovereenkomst niet gesloten voor een bepaalde tijd is voor onbepaalde tijd aangegaan en kan slechts door opzegging per aangetekende brief met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 (een) maanden worden opgezegd.
11.5. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door Opdrachtgever op grond van wanprestatie, heeft The Good Stuff Bakery vanwege het ontstane bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. Opdrachtgever is voorts verplicht The Good Stuff Bakery te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering of voortijdige beëindiging van de Duurovereenkomst.
11.6. Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden vermeldde behoudt The Good Stuff Bakery zich alle rechten voor om volledige nakoming van de Duurovereenkomst en/of volledige schadeloosstelling te vorderen. 

Artikel 12 - Herroepingsrecht consumenten
12.1. Opdrachtgever heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Opdrachtgever is verplicht de kosten voor de retourzending te dragen.
12.2. Opdrachtgever kan voor het effectueren van het in het vorige lid bedoelde recht gebruik maken van de op de website van The Good Stuff Bakery gepubliceerde ontbindingsverklaring.
12.3. The Good Stuff Bakery zal de bedragen welke door Opdrachtgever betaald zijn binnen 14 dagen na ontvangst van de ontbindingsverklaring middels hetzelfde betaalmiddel als gebruikt door Opdrachtgever voldoen.
12.4. Zoals wettelijk bepaald zijn bepaalde Goederen, zoals onder andere doch niet uitsluitend, Goederen die volgens opgave van Opdrachtgever vervaardigd zijn en bederfelijke goederen uitgesloten van het herroepingsrecht.

Artikel 13 - Overmacht
13.1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop The Good Stuff Bakery geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor The Good Stuff Bakery niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door The Good Stuff Bakery ingeschakelde externe Partijen, het ter onzer beoordeling niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever.
13.2. Opdrachtgever kan zich in geen geval op overmacht beroepen in geval van:
a. betalingsonmacht aan de zijde van Opdrachtgever of diens Opdrachtgever(s);
b. gewijzigde wet- en regelgeving alsmede overheidsvoorschriften en rechterlijke uitspraken voorzover deze aan de zijde van Opdrachtgever een beletsel doen opkomen of er ten gevolge hiervan schade optreedt.
13.3. Indien The Good Stuff Bakery als gevolg van overmacht niet in staat is om volledig aan zijn verplichtingen te voldoen, dan is ieder der Partijen, na Schriftelijke mededeling van de overmacht door The Good Stuff Bakery en indien de periode langer duurt dan 30 (dertig) dagen gerechtigd om de Overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte Schriftelijk te beëindigen.
13.4. In dit geval van overmacht is Opdrachtgever niet gerechtigd tot enige vorm van schadevergoeding.
13.5. In geval van overmacht behoudt The Good Stuff Bakery het recht op betaling van het eventueel reeds geleverde.
13.6. The Good Stuff Bakery is zodra de overmacht intreedt bevoegd, al hetgeen Opdrachtgever reeds verschuldigd te factureren.
13.7. Indien in het geval van overmacht Opdrachtgever de Overeenkomst beëindigt is Opdrachtgever verplicht om een geldsom te betalen aan The Good Stuff Bakery bestaande uit een redelijke vergoeding voor de door The Good Stuff Bakery gemaakte kosten, geleden verlies en gederfde winst.

Artikel 14 - Betaling
14.1. Tenzij tussen Opdrachtgever en The Good Stuff Bakery Schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van facturen van The Good Stuff Bakery te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum.
14.2. The Good Stuff Bakery kan haar facturen per post of per e-mail versturen.
14.3. Indien Opdrachtgever het niet eens is met de hoogte van de factuur, dient Opdrachtgever dit binnen 5 (vijf) dagen na factuurdatum aan The Good Stuff Bakery Schriftelijk kenbaar te maken, na het verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht de factuur te hebben goedgekeurd.
14.4. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
14.5. Opdrachtgever kan zich niet op enige verrekening of opschorting beroepen.
14.6. The Good Stuff Bakery is steeds bevoegd om alles wat zij aan Opdrachtgever schuldig is te verrekenen met wat Opdrachtgever en/of aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen, al dan niet opeisbaar, aan The Good Stuff Bakery schuldig is/zijn.
14.7. Bij langdurige of omvangrijke Opdrachten kan The Good Stuff Bakery betaling in termijnen verlangen.
14.8. The Good Stuff Bakery is bevoegd zijn verbintenis tot afgifte van zaken die hij voor Opdrachtgever in verband met de uitvoering van de Opdracht onder zich heeft, op te schorten, totdat de opeisbare vorderingen ter zake van de Opdracht zijn voldaan.
14.9. Opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities gehouden op eerste verzoek van The Good Stuff Bakery zekerheid te stellen, in de vorm van te vestigen zekerheidsrechten op dan wel inbetalinggeving van aan Opdrachtgever toebehorende goederen, voor de voldoening van de krachtens de Overeenkomst aan The Good Stuff Bakery te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop betrekking hebbende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat The Good Stuff Bakery daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van The Good Stuff Bakery tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.
14.10. In geval van niet-nakoming van de Overeenkomst, faillissement, surseance van betaling, onder curatelestelling van Opdrachtgever of stillegging dan wel liquidatie van zijn bedrijf en/of wanneer enig beslag op zaken en/of vorderingen van Opdrachtgever wordt gelegd wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn.
14.11. The Good Stuff Bakery is in gevallen als bedoeld in het vorige lid gerechtigd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst of het niet uitgevoerde gedeelte ervan ontbonden te verklaren of de uitvoering ervan op te schorten, onverminderd zijn recht op schadevergoeding jegens Opdrachtgever. Wat Opdrachtgever op basis van de Overeenkomst is verschuldigd, is direct opeisbaar.

Artikel 15 - Invordering
15.1. Indien Opdrachtgever een Zakelijke Klant betreft en niet binnen de in deze Algemene Voorwaarden bepaalde betalingstermijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft The Good Stuff Bakery, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente vermeerder met 2 (twee) procent per maand in rekening te brengen (waarbij een gedeelte van de maand als een volledige maand wordt gezien) tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van The Good Stuff Bakery.
15.2. Onverminderd het in dit Artikel bepaalde is The Good Stuff Bakery gerechtigd om, bij een Zakelijke Klant, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor ontbonden te verklaren en betaling van een onmiddellijke opeisbare boete te vorderen van 10 (tien) procent van de totaal door Opdrachtgever verschuldigde tegenprestatie.
15.3. Indien Opdrachtgever een Consument betreft en niet binnen de in deze Algemene Voorwaarden bepaalde betalingstermijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft The Good Stuff Bakery nadat zij Opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand tot betaling, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van The Good Stuff Bakery
15.4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die The Good Stuff Bakery moet maken als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichting, komen ten laste van Opdrachtgever.
15.5. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij een Zakelijke Klant tenminste 15 (vijftien) procent van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,00 en bij een Consument worden de buitengerechtelijke incassokosten berekend zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten waarbij een minimum van € 40,00 geldt.
15.6. Eventueel verleende of overeengekomen kortingen vervallen automatisch in geval van verzuim.
15.7. Als Opdrachtgever in gebreke is met de volledige betaling van een gefactureerd bedrag, heeft het enkele feit van niet tijdig betalen, onverminderd de overigens aan The Good Stuff Bakery toekomende rechten, onder meer tot gevolg dat alle overige bij Opdrachtgever openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden.
15.8. Vanaf het moment dat Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde Goederen te gebruiken en komt elke in het kader van de Opdracht aan Opdrachtgever verstrekte (gebruiks)licentie(s) te vervallen, tenzij de tekortkoming van Opdrachtgever in het licht van de gehele Opdracht van ondergeschikte betekenis is.
15.9. Alle in redelijkheid gemaakte kosten, ontstaan ten gevolg van buitengerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van Opdrachtgever.
15.10. Gedane betalingen door Opdrachtgever strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst bij The Good Stuff Bakery open staan.
15.11. Bij deelbetaling zal de invordering voortgezet worden totdat de hoofdsom plus kosten en eventuele renten betaald zijn.
15.12. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn alle Opdrachtgevers voor de Werkzaamheden hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

Artikel 16 - Eigendom en eigendomsvoorbehoud
16.1. Zowel de eigendom als de intellectuele eigendom van alle geleverde Goederen, nog te leveren Goederen en/of diensten berust en blijft te allen tijde berusten bij The Good Stuff Bakery tenzij Schriftelijk anders overeengekomen. Indien Schriftelijk anders overeengekomen gaat de eigendom van de geleverde Goederen en/of diensten pas over als de aan The Good Stuff Bakery verschuldigde vorderingen, waaronder begrepen schade, boetes alsook vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van één of meer Overeenkomsten, volledig zijn voldaan. Het risico terzake de geleverde Goederen en/of diensten neemt aanvang bij ophaling of aflevering.
16.2. In aanvulling op het hierboven genoemde eigendomsvoorbehoud en tot meerdere zekerheid voor de betaling van al hetgeen door Opdrachtgever aan The Good Stuff Bakery verschuldigd is geworden dan wel verschuldigd zal worden, uit welke hoofde dan ook, verleent Opdrachtgever door het verstrekken van de Opdracht een eerste pandrecht aan The Good Stuff Bakery op alle door The Good Stuff Bakery aan Opdrachtgever geleverde Goederen. De aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden door Opdrachtgever leveren bewijs van het bestaan van dit pandrecht. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van The Good Stuff Bakery een aanvullende akte tot vestiging van het pandrecht ondertekenen. The Good Stuff Bakery zal gerechtigd zijn om in geval van verzuim in betaling door Opdrachtgever dit recht met medewerking en op kosten van Opdrachtgever in de betreffende registers in te schrijven. Het pandrecht vervalt door betaling door Opdrachtgever van al hetgeen, waaronder begrepen schade, boetes alsook vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van één of meer Overeenkomsten, Opdrachtgever aan The Good Stuff Bakery verschuldigd is. The Good Stuff Bakery zal alsdan op kosten van Opdrachtgever een eventuele inschrijving van het pandrecht intrekken.
16.3. Als The Good Stuff Bakery geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde Goederen zijn vermengd, vervormd, nagetrokken of op enige andere wijze niet meer individueel identificeerbaar zijn geworden, is Opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde Goederen aan The Good Stuff Bakery te verpanden.
16.4. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Goederen te verkopen, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen met de nodige zorgvuldigheid goed identificeerbaar te bewaren.
16.5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht The Good Stuff Bakery daarvan onverwijld Schriftelijk op de hoogte te stellen.
16.6. Bij beslag op (een deel van) het Goed, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van Opdrachtgever, zal Opdrachtgever de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator onverwijld op de hoogte stellen van de (eigendoms-)rechten van The Good Stuff Bakery.
16.7. Voor het geval dat The Good Stuff Bakery zijn in dit Artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan The Good Stuff Bakery of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van The Good Stuff Bakery zich bevinden en die Goederen, op kosten van Opdrachtgever, mede terug te (laten) nemen.
16.8. Als Opdrachtgever, nadat Goederen conform de Overeenkomst door The Good Stuff Bakery zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Goederen indien Opdrachtgever zijn verplichtingen uit enige andere Overeenkomst niet nakomt.

Artikel 17 - Intellectuele eigendom
17.1. Tenzij anders is overeengekomen, komen alle uit de Opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom inclusief persoonlijkheidsrechten– waaronder het octrooirecht en het auteursrecht – toe aan The Good Stuff Bakery of diens licentiegevers. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend The Good Stuff Bakery daartoe bevoegd.
17.2. Opdrachtgever zal niet zonder Schriftelijke toestemming van The Good Stuff Bakery door The Good Stuff Bakery aan Opdrachtgever gepresenteerde voorstellen, Diensten of Goederen, geheel of gedeeltelijk, gebruiken op enigerlei wijze anders dan is overeengekomen.
17.3. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd om zonder Schriftelijke toestemming van The Good Stuff Bakery diensten en Goederen te bewerken, aan te passen of anderszins afbreuk te doen aan de intellectuele eigendomsrechten van The Good Stuff Bakery en mag deze uitsluitend gebruiken, aanbieden, verkopen en leveren onder het merk en het logo die The Good Stuff Bakery of haar leverancier aan de Goederen heeft toegekend.
17.4. The Good Stuff Bakery verleent ter zake van al hetgeen zij ter uitvoering van de Overeenkomst aan Opdrachtgever levert, aan Opdrachtgever een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, opzegbare licentie voor uitsluitend eigen gebruik. In geval van enige tekortkoming van Opdrachtgever is The Good Stuff Bakery tot onmiddellijke opzegging van de licentie bevoegd. Daarnaast verbeurt Opdrachtgever bij overtreding van deze bepaling een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000,00 alsmede een boete van € 1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van The Good Stuff Bakery om in plaats daarvan volledige schadevergoeding plus kosten en interesten te vorderen voorzover de werkelijk geleden schade de bedongen boete te boven gaat.
17.5. Opdrachtgever doet hierbij afstand jegens The Good Stuff Bakery van alle eventueel aan Opdrachtgever toekomende zogenaamde persoonlijkheidsrechten als bedoeld in de Auteurswet in de mate waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. Opdrachtgever doet, hiertoe gevolmachtigd, ook namens het betrokken personeel van Opdrachtgever, afstand jegens The Good Stuff Bakery van alle eventueel aan deze personeelsleden toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat.

Artikel 18 - Geheimhouding
18.1. Partijen verbinden zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun medewerkers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen Partijen.
18.2. Informatie geldt als vertrouwelijk, tenzij informatie door één der Partijen als niet vertrouwelijk is aangeduid en/of reeds op enige manier openbaar was voordat één der Partijen de informatie naar buiten bracht.
18.3. The Good Stuff Bakery zal de naam van Opdrachtgever in zijn uitlatingen naar derden mogen gebruiken, tenzij Opdrachtgever Schriftelijk aangeeft dat hij dit niet wenst.
18.4. Opdrachtgever vrijwaart The Good Stuff Bakery voor alle schade en/of kosten die kunnen voortvloeien uit schending van de verplichtingen als genoemd in dit Artikel.
18.5. Indien Opdrachtgever in strijd handelt met zijn verplichtingen uit hoofde van deze geheimhoudingsbepaling, zal hij aan The Good Stuff Bakery, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding een onmiddellijk opeisbare boete verbeuren van € 5.000,00 alsmede een boete van € 1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van The Good Stuff Bakery om in plaats daarvan volledige schadevergoeding plus kosten en interesten te vorderen voorzover de werkelijk geleden schade de bedongen boete te boven gaat.

Artikel 19 - Klachten en recht van reclame
19.1. Eventuele Gebreken in de levering van goederen of klachten over de Werkzaamheden van The Good Stuff Bakery dienen op straffe van verval van alle aanspraken onverwijld na constatering door Opdrachtgever aan The Good Stuff Bakery te worden doorgegeven. Voorts dient Opdrachtgever binnen 3 (drie) dagen na de constatering The Good Stuff Bakery eveneens Schriftelijk in kennis te stellen van het Gebrek c.q. de klacht onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van het Gebrek c.q. de klacht alsmede wanneer en op welke wijze het is geconstateerd.
19.2. Alle door The Good Stuff Bakery in verband met een ongegronde klacht gemaakte kosten dienen door Opdrachtgever aan The Good Stuff Bakery te worden vergoed.
19.3. Opdrachtgever is, op straffe van verval van alle aanspraken, verplicht om de Goederen waarover tijdig is gereclameerd ter beschikking van The Good Stuff Bakery te houden om de tekortkoming vast te stellen.
19.4. Indien tijdig wordt gereclameerd en indien de reclames naar het oordeel van The Good Stuff Bakery juist zijn, zal The Good Stuff Bakery de tekorten of Gebreken binnen redelijke termijn herstellen. Opdrachtgever blijft echter onverminderd verplicht tot betaling van het uitgevoerde werk en de gekochte Goederen. Reclamaties schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
19.5. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat, gewicht of afwerking kunnen geen grond voor klachten opleveren.
19.6. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal The Good Stuff Bakery slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het in Artikel 20 tot en met 22 bepaalde.
19.7. Ieder vorderingsrecht jegens The Good Stuff Bakery vervalt indien:
a. de schade en/of de Gebreken niet binnen de gestelde termijnen en/of niet op de daartoe aangegeven wijze aan The Good Stuff Bakery ter kennis zijn gebracht;
b. Opdrachtgever geen/onvoldoende medewerking aan The Good Stuff Bakery verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
c. Opdrachtgever de Goederen ondeskundig en/of onzorgvuldig heeft gebruikt of de Goederen niet op de juiste wijze, zoals aangegeven door The Good Stuff Bakery heeft behandeld, bewaard of bereid of indien zij de Goederen heeft gebruikt, behandeld, bewaard of bereid onder, voor de Goederen, ongeschikte omstandigheden;
d. de Goederen na ontdekking van de Gebreken in gebruik wordt genomen of indien na ontdekking het gebruik van de Goederen wordt voortgezet;
e. aan The Good Stuff Bakery geen mogelijkheid tot (contra/tegensprekelijke) expertise is geboden.
19.8. De prestatie van The Good Stuff Bakery geldt in elk geval tussen Partijen als deugdelijk, indien Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn gereclameerd heeft, het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij Opdrachtgever tijdig gereclameerd heeft.

Artikel 20 - Aansprakelijkheid ten aanzien van Consumenten
20.1. The Good Stuff Bakery is slechts aansprakelijk voor schade bij Consumenten indien deze voortvloeit uit een wettelijke verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 21 - Aansprakelijkheid ten aanzien van Zakelijke Klanten
21.1. The Good Stuff Bakery is ten aanzien van Zakelijke Klanten voor niet, onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de Opdracht slechts aansprakelijk indien en voorzover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van The Good Stuff Bakery.
21.2. Bij aansprakelijkheid is The Good Stuff Bakery slechts aansprakelijk voor directe schade. The Good Stuff Bakery is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winst- of omzetderving, schade door bedrijfsstagnatie, aan derde verschuldigde boetes en vergoedingen, verminderde goodwill of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die The Good Stuff Bakery bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft ingeschakeld.
21.3. The Good Stuff Bakery is niet aansprakelijk voor handelingen van haar werknemers of andere personen welke binnen haar risicosfeer vallen.
21.4. Indien er voor The Good Stuff Bakery op enig moment aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze Overeenkomst door The Good Stuff Bakery, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van The Good Stuff Bakery in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.
21.5. Indien de verzekeraar The Good Stuff Bakery niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van The Good Stuff Bakery beperkt tot maximale éénmaal het bedrag dat gefactureerd is voor de Werkzaamheden waar de schade uit voort gevloeid is, met een maximum van € 1.000,00, althans voor dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en met uitzondering van de gemaakte kosten bij derden, van dat specifieke gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij Opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan drie maanden, geldt een beperking van de in dit lid bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag exclusief btw over de laatste drie maanden.
21.6. Indien The Good Stuff Bakery op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortings- of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van dit recht ten onrechte is geschied, is The Good Stuff Bakery niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan.

Artikel 22 - Aansprakelijkheid Algemeen – van toepassing op zowel Consumenten als Zakelijke Klanten –
22.1. Schade waarvoor The Good Stuff Bakery eventueel aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze maximaal heeft trachten te beperken en binnen 3 (drie) dagen na het ontstaan van de schade Schriftelijk ter kennis heeft gebracht van The Good Stuff Bakery, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.
22.2. The Good Stuff Bakery is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die ontstaan is doordat The Good Stuff Bakery is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens of informatie.
22.3. The Good Stuff Bakery is niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties en/of andere rechten van derden door gebruik van door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens.
22.4. The Good Stuff Bakery is nooit aansprakelijk in geval van overmacht zoals bepaald in Artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden.
22.5. Een eventuele in de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkte aansprakelijkheidsregeling geldt niet:
a. indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever of door deze ingeschakeld (leidinggevend) personeel; of
b. ingeval van schending van intellectuele eigendomsrechten als in Artikel 17 van deze Overeenkomst bedoeld.

Artikel 23 - Overlijden van Opdrachtgever
23.1. In geval van overlijden van Opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.

Artikel 24 - Naamsvermelding en social media code
24.1. The Good Stuff Bakery is gerechtigd om haar naam op of bij de Goederen of diensten te (laten) vermelden of verwijderen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming de naam of het werk van The Good Stuff Bakery openbaar te maken of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook.
24.2. The Good Stuff Bakery mag de namen van haar Opdrachtgevers op haar website vermelden, tenzij hiervan Schriftelijk wordt afgeweken of Opdrachtgever hiertegen principieel bezwaar heeft.
24.3. Indien Opdrachtgever een uiting over The Good Stuff Bakery doet in of op een publicatie, website, social media of overige media dient Opdrachtgever zich te houden aan de volgende richtlijnen van The Good Stuff Bakery:
a. Transparantie; Opdrachtgever dient duidelijk bij zijn uiting te vermelden of hij op persoonlijk titel of professionele titel publiceert.
b. Respect; indien Opdrachtgever namens of over The Good Stuff Bakery publiceert dient hij hiervoor uitdrukkelijke voorafgaande Schriftelijke toestemming van The Good Stuff Bakery verkregen te hebben.
c. Verantwoordelijk; Opdrachtgever dient zorg te dragen voor verantwoordelijk gebruik van de Informatiedrager, bijvoorbeeld dient deze geen gebruik te maken van excessief gebruik van tracking software, adware, malware of spyware.
d. Professioneel; Opdrachtgever handelt vanuit het bewustzijn dat haar rol als Opdrachtgever behouden wordt.
e. Zekerheid; bij twijfel dient Opdrachtgever The Good Stuff Bakery te raadplegen.
f. Bewustzijn; Opdrachtgever dient zich ervan bewust te zijn dat uitingen voor onbepaalde tijd en voor een groot publiek vindbaar zullen blijven.

Artikel 25 - Communicatie via e-mail en social media
25.1. Opdrachtgever stemt er mee in dat er, in het kader van de uitvoering van de Opdracht, mede per e-mail en social media gecommuniceerd wordt.
25.2. Opdrachtgever is er mee bekend dat, als gevolg van de beperkte afscherming van gegevens via het internet, de vertrouwelijkheid van informatie welke via e-mail wordt verzonden niet kan worden gegarandeerd.

Artikel 26 - Kennisneming Algemene Voorwaarden
26.1. Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van een januari tweeduizend zestien (01/02/2016) en liggen ter inzage ten kantore van The Good Stuff Bakery.
26.2. Deze Algemene Voorwaarden worden met de Offerte aan Opdrachtgever toegestuurd en/of aan deze ter hand gesteld, dan wel - indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is - op diens eerste verzoek kosteloos aan Opdrachtgever toegezonden.

Artikel 27 - Toepasselijk recht
27.1. Op de rechtsverhouding tussen The Good Stuff Bakery en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
27.2. In geval van een geschil zal dit geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Maastricht, tenzij dwingende competentieregels dit verhinderen.

 

Welkom bij The Good Stuff
Leuk dat je ons bezoekt!
Wil je graag info, nieuwtjes en updates ontvangen? Vul dan hier je emailadres in, don't worry we zullen je niet gaan spammen ;-)